Kjøpsbetingelser, vilkår og personvern

1) Generelt

Disse vilkår og betingelser («Vilkår og betingelser») gjelder for salg av varer, installasjon og montering fra Solcellepaneltak AS til forbruker og omtales som «Varene». Sammen med vilkår og betingelser, eventuelle særskilt avtalte vilkår og din bestilling utgjør dette det samlede avtalegrunnlaget for bestillingen(«Avtalen»). Dette bekreftes gjennom en ordrebekreftelse(inkl. disse vilkår og betingelser) som blir sendt til din registrerte e-post adresse når bestillingen er gjort.

Forbrukerkjøp er regulert gjennom forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og/eller SMS. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 18 år.

2) Partene

Selger

Firmanavn: Solcellepaneltak (juridisk navn: Solcellepaneltak AS)
Kontaktadresse: Marnarveien 62, 4516, Mandal 
Kontaktskjema
Telefonnummer: 47 38 86 18
Organisasjonsnummer: 829 794 772 


Kjøper er den person som foretar bestilling.

3) Avtale

Bindende avtale

Avtalen er bindende for begge parter når bestilling er mottatt av Solcellepaneltak. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Solcellepaneltak eller i den bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Solcellepaneltak tar også et forbehold om utsolgte varer, men forplikter seg til å informere deg, enten via e-post eller per telefon, om dette så raskt vi oppdager det.

4) Kjøp

4.1. Priser

4.1.1. Dette er inkludert i prisen

1) Din pris for kjøp av Produktene (“Prisen”) og gjeldende gebyrer framgår av Avtalen. Prisen gjenspeiler betingelsene i de generelle prisforutsetningene nedenfor, og inkluderer installasjon av Produktene, inkludert alt materiell og arbeid (herunder elektrikerarbeid, og idriftsettelse), med mindre noe annet er spesifisert i Avtalen eller i disse Vilkår og Betingelser.

2) Prisen inkluderer aldri gebyrer eller utgifter forbundet med netteiernes lokale krav, bytte av elektrisitetsmåler, eller konstruksjons- eller byggetillatelser der dette kreves av lokale eller nasjonale myndigheter.

3) Kampanjer og/eller rabatter kan ikke kombineres eller anvendes med tilbakevirkende kraft etter Kontraktsdato.

4.1.2. Slik fastsettes prisen

1) Prisen Solcellepaneltak tilbyr er den endelige Prisen for Produktene, forutsatt at de generelle prisforutsetningene oppgitt i disse Vilkår og Betingelser er gyldige, og at alle forutsetninger og all informasjon som Kunden har oppgitt om Eiendommen  og/eller sine bygninger, er korrekt.

2) Dersom de generelle prisforutsetningene angitt nedenfor ikke er oppfylt eller dersom informasjon gitt av Kunden i henhold til denne Avtalen eller i forbindelse med dens inngåelse (vedrørende f.eks. Eiendommen) er mangelfull og/eller uriktig, vil Prisen på Produktene kunne økes eller reduseres deretter. Kunden vil bli informert om slike endringer, og vil bli bedt om å godkjenne enhver prisendring som overstiger 5 % sammenlignet med den opprinnelige prisen. Kunden kan kostnadsfritt si opp Avtalen innen 14 dager etter å ha blitt varslet om prisendringer som overstiger 5 %.

4) Dersom ikke annet er særskilt avtalt mellom partene inkluderer prisen merverdiavgift til private. Solcellepaneltak tar forbehold om prisfeil på nettside. Vi gjør oppmerksom på at varer som er priset til kroner 0,- er en uheldig feil som dessverre kan oppstå i systemet. Vi gir naturligvis ikke bort varer.

 

4.1.3. Generelle prisforutsetninger

Prisen er basert på at installasjonen utføres under normale forhold hvor følgende forutsetninger er oppfylt:

1) Eiendommen der Produktene skal installeres, er klar og tilgjengelig for installasjon senest to måneder etter signering av Avtalen. Merk at den faktiske installasjonsdatoen kan bli senere enn dette, av grunner beskrevet nedenfor.

2) Skjult kabling og/eller installasjon, innendørs eller utendørs, er ikke inkludert i Prisen.

3) Eksisterende kabelrør benyttes kun hvis dette er egnet og hensiktsmessig for utstyret som brukes i prosjektet.

4) Det offentlige nettet og det elektriske anlegget på Eiendommen er i samsvar med gjeldende myndighetskrav og har tilstrekkelig kapasitet og kvalitet til at Produktene kan installeres og tilknyttes uten ytterligere utbedringer eller tilpasninger.

5) Sikringsskapet på Eiendommen er i samsvar med gjeldende myndighetskrav og har tilstrekkelig plass.

6) Hovedsikringen, det elektriske anlegget og underfordeling er tilstrekkelig dimensjonert.

7) Installasjon utføres på det bygget der det elektriske hovedinntaket er plassert. I tilfeller hvor installasjonen utføres på et annet bygg, kan tilleggskostnader påløpe som et resultat av behov for ytterligere kabling og/eller underfordeling.

Spesifikke prisforutsetninger for Solcelleanlegget:

8) Kabling fra tak til vekselsretter og/eller sikringsskap bør følge den mest praktiske og kostnadseffektive traseen, med en total kabellengde på maksimalt 50 meter.

9) Vekselsretteren installeres og kobles til i samme rom som sikringsskapet eller tilstøtende rom, med en maksimal kabellengde på 10 meter.

10) Valgfrie komponenter, som for eksempel optimizere og smartmetere, er ikke inkludert i Prisen med mindre annet er spesifisert i Avtalen.

11) Taket er vanntett og i hensiktsmessig stand, og har en solid bærestruktur som er egnet for montering og festing av solcellepanelene. Hvis taket eller Eiendommen er i en slik tilstand at installasjonen av Solcelleanlegget ikke kan gjennomføres trygt uten omfattende reparasjoner eller bygningsarbeider, har Solcellepaneltak rett til å avbryte prosjektet uten å pådra seg erstatningsansvar, og til å kreve Kunden for eventuelle påløpte utgifter.

12) Taket er ikke tekket med skifer eller gress. Skifer- eller gresstak kan tilbys og prises separat, dersom dette er tilgjengelig.

13) Installasjoner med nedfelte solcellepaneler, om dette tilbys, prises separat, og Prisen inkluderer fjerning av takstein og annet takmateriale i det aktuelle panelområdet. Ved installasjon på nytt tak må lektene allerede være tilpasset og montert dersom annet ikke er særskilt avtalt.

14) Installasjon på spesielle taktyper, slik som for eksempel takmaterialer som inneholder asbest, prises separat. Solcellepaneltak forbeholder seg retten til å avbryte og kansellere prosjekter, uten kostnader for Solcellepaneltak, på tak med asbestholdige materialer.

15) Vi leverer komplett monterings utstyr til tak(skinner, fester, inverter(e), paneler, kabler) dersom annet ikke er spesifisert. Ved selvmonteringsanlegg inkluderer vi ikke materiell som inngår i våre underleverandørers arbeid.

 5) Betaling

Selgeren kan kreve full betaling for varene fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

50% av betalingen blir fakturert etter ordrebekreftelse er mottatt. Resterende betaling faktureres ved fullførelse.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 10 dager.

6) Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kunden når ordren er overtatt av kunden i henhold til avtalen. 

 

7) Angrerett og retur

Når du bestiller varene gjennom Solcellepaneltak kan du angre bestillingen av varen etter angrerettlovens bestemmelser.

8) Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

9) Rettigheter

Dine rettigheter ved forsinkelse

Dersom Solcellepaneltak ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Solcellepaneltak.

Oppfyllelse

Dersom Solcellepaneltak ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Solcellepaneltak. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Solcellepaneltak ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Solcellepaneltak at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at Solcellepaneltak oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving

Du kan heve avtalen med Solcellepaneltak dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Solcellepaneltak ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som du har fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Solcellepaneltak har sagt at de ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning

Du kan videre kreve erstatning for tap du lider som følge av forsinkelsen fra Solcellepaneltaks side jfr. forbrukerkjøpslovens § 24.

Du må melde krav til Solcellepaneltak ved reklamasjon jfr. denne kontraktens punkt 11.

Solcellepaneltak sine rettigheter ved mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Solcellepaneltak eller forhold på Solcellepaneltak sin side, kan Solcellepaneltak i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9, etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. Solcellepaneltak kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse

Dersom du ikke betaler, kan Solcellepaneltak fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke utlevert, taper Solcellepaneltak sin rett dersom de venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Heving

Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Solcellepaneltak heve avtalen. Solcellepaneltak kan likevel ikke heve kjøpet etter at kjøpesummen er betalt. Solcellepaneltak kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Solcellepaneltak har fastsatt. Solcellepaneltak kan likevel ikke heve kjøpet mens tilleggsfristen løper, med mindre du har sagt at du ikke vil betale.

Erstatning

Solcellepaneltak kan kreve erstatning for økonomisk tap vi lider som følge av kontraktsbrudd fra din side jfr. forbrukerkjøpslovens § 46.

10) Reklamasjon

Har produktet blitt ødelagt ved normal bruk eller har du mottatt en vare det er noe feil med? Da er det en reklamasjonssak. 

11) Garanti

Garanti som gis av Solcellepaneltak eller produsenten, gir deg rettigheter i tillegg til de rettighetene du allerede har etter ufravikelig lovgivning. Solcellepaneltak gir 5 års garanti på varene levert av oss. Garantitiden begynner å løpe fra den dagen kunde mottar dokumentasjon i forbindelse med fullførelse. Ytelsesgaranti unnlater vi til produsent så fremt varene er levert i forskriftsmessig stand.

Garantien er gjeldende for kunde så fremt hensyn blir gjort i forhold til årlig alminnelig vedlikehold og opprettholdelse av forebyggende vedlikehold på eiendommen. All bruk må være i samsvar med retningslinjer gitt av produsenten.

12) Personopplysninger

Med mindre du samtykker til noe annet, kan Solcellepaneltak kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Solcellepaneltak skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Solcellepaneltak skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

Nødvendige opplysninger er: Fullt navn, telefonnummer og e-postadresse. Solcellepaneltak kan kun innhente ditt personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Hvis Solcellepaneltak vil benytte dine personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende deg reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må Solcellepaneltak innhente ditt samtykke ved avtaleinngåelsen. Solcellepaneltak må gi deg informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke dem. Ditt samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss her.

13) Endring i vilkårene

Solcellepaneltak forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

14) Force majeur

Er Solcellepaneltak forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Solcellepaneltak fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

15) Forbehold

Solcellepaneltak reserverer seg for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.
Bildene som er brukt på Solcellepaneltak.no er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

16) Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er solcellepaneltak.no, datterselskap av Solcellepaneltak eller underleverandør av nevnte sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Solcellepaneltak.

17) Dokumentasjon og fullførelse

Samsvarserklæring innhentes fra underleverandør og leveres kunde elektronisk.

Når varene og nødvendig dokumentasjon er på plass gjennomføres fullførelse. Solcellepaneltak leverer tilfredstillende dokumentasjon på varer elektronisk og kunde godtar fullførelse ved mottak.

18) Markedsføring og sosiale medier

Kunden gir Solcellepaneltak rett til å benytte bilder fra eiendommen, varene og installasjonsprosessen fritt i markedsføringstiltak, herunder i sosiale og fortjente medier.

19) Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Solcellepaneltak vil følge vedtak Forbrukertvistutvalget fatter.

Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.